Danıştay, Aile Hekimliği Kanunu’ndaki maddeleri Anayasaya aykırı buldu

Birlik Dayanışma Sendikasının 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin disiplin maddelerine karşı Danıştay’a açmış olduğu davada, Aile Hekimliği Kanunu’nun disiplin ve sözleşme feshi maddeleri Anayasaya aykırı bulundu.

Karar sendika ve aile hekimleri arasında sevinç yarattı. Danıştay kararı yazıldıktan sonra Anayasa Mahkemesine gönderilecek. Birlik Dayanışma Sendikası’ndan kararla ilgili, “Ceza Yönetmeliği’nin hukuka aykırı olduğunu söyledik-anlatamadık. Cevabı hukuk verdi. Aile Hekimliği Kanunu’nun sözleşme feshi maddeleri Anayasaya aykırı bulundu. Sahanın görüşü alınmadan hazırlanan hiçbir kanun ve yönetmelik tam olmayacaktır” denildi.

“KANUNİ DÜZENLEME İLKESİNE AYKIRI”

Tüm disiplin maddeleri cezalandırma üzerine kurulan, aile hekimlerinin “Ceza Yönetmeliği” olarak adlandırdığı yönetmelikle ilgili Danıştay kararında şu ifadeler yer aldı:

*Kamu görevlisi olan Aile Hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının disiplin işlemleri Anayasa’nın hükümleri gereğince kanunla düzenlenmesi öngörülen hususlar arasında yer almaktadır.

*5258 sayılı Kanun’da disiplin cezalarının türleri, disiplin cezası vermeye yetkili makamlar ve cezaların kesinleşme usulü belirlenmediği gibi cezaların verilmesini gerektiren disiplin suçlarına ilişkin bir kurala da yer verilmemiş.

*Disiplin suçları konusunda Aile Hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına kanuni bir güvence getirilmemiştir. İtiraz konusu kural, disiplin suçlarıyla ilgili genel ilkeleri ortaya koymamakta, çerçeveyi çizmemekte, disiplin cezalarını gerektiren eylemleri genel hatlarıyla da olsa belirlememektedir.

*Bireylerin hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanınmamaktadır. Bu yönüyle kural, Anayasa’nın 38. Maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ‘suçta ve cezada kanunilik’ ilkesine ve Anayasa’nın 128. Maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan ‘kanuni düzenleme’ ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.